Un punt de partida.

Durant anys i per sistema, el lleure s’ha viscut com el germà oblidat de l’educació. Estem segurs que l’educació en el lleure va molt més lluny i que ha de ser un pilar fonamental en el desenvolupament dels infants.

Dos infants jugant a les construccions

Lleure.

Per definició, el lleure es distingeix del simple temps lliure, donat que es realitza alguna activitat que permet el creixement personal, incloent-hi en aquest creixement la relació amb altres persones.

L’activitat de lleure és escollida lliurement, és modificable amb el pas del temps, té una repercussió més enllà del simple fet de passar l’estona i aporta algun guany simbòlic a qui la practica.

Com a exemples destaquen: practicar algun esport, fer música per plaer, participar en l’educació no formal, associar-se en iniciatives existents o crear-ne de noves.

Activitats de lleure.

Acampada. Activitat amb pernoctació duta a terme a l’aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.

Camp de treball. Activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d’interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i  no lucratius amb voluntat d’incidir en la transformació social.

Casal de vacances. Qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l’any, i en la qual els participants no fan nit.

Casal esportiu. Casal de vacances en el qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.

Colònia. Activitat amb pernoctació en la qual l’estada es du a terme en un edifici, casa o instal·lació fixa.

Campus esportiu. Colònia en la qual l’objecte bàsic de l’acció educativa és la formació i la pràctica en una  o diverses especialitats esportives.

Ruta. Activitat consistent en la realització d’una marxa itinerant, a peu o bicicleta, en la qual en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

Ruta esportiva. Marxa itinerant que inclou la realització d’una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat inscrita al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

Un decret imprescindible.

Les activitats de lleure a Catalunya en què participen menors de 18 anys estan regulades pel DECRET 267/2016, de 5 de juliol. Les activitats que s’organitzen a lleure.net estan construïdes al voltant d’aquest decret, per tal de garantir el correcte i legal desenvolupament dels projectes i activitats. A més, estem en constant actualització de noves normatives i adaptacions que vagin sorgint.